Phone

040 736 7035

Email

terhi@tunnetjooga.fi

Henkilötietolain ja EU tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 1.8.2021

Rekisterinpitäjä

Kuntoutushoitola Terhi
Y-tunnus 2156380-6
Hämeenkatu 14
20500 TURKU

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Terhi Oinaanoja
puh. 040 736 7035

terhi@tunnetjooga.fi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.
Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

• nimi
• yhteystiedot
• muut liiketoimintaan liittyvät tarpeelliset tiedot
• tiedot asiakkaan tilauksista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Asiakkaan ollessa yhteydessä Rekisterinpitäjään tai pyytäessään Rekisterinpitäjää olemaan häneen yhteydessä, asiakas on antanut suostumuksensa tietojen kirjaamiselle ja tallettamiselle.

Tietojen luovutukset:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tietoja voidaan luovuttaa vain, jos luovuttaminen on välttämätöntä perusteltua käyttötarkoitusta varten kuten viranomaisen pyynnöstä luovutettu tieto.

Tietojen siirto:

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen:

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. 

Yhteystietorekisteri

Yhteystietorekisteri perustuu rekisterissä olevan henkilön oma-aloitteeseen yhteydenottoon.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

• nimi
• yhteystiedot
• sähköpostin välityksellä saatuja tietoja

Tietojen käyttötarkoitus:

Edistää ja tukea rekisterinpitäjäyhtiön liiketoiminnan kehitystä.

Tietojen luovutus ja siirto:

Yhteystietorekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä ulkopuolisille.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Sähköiset rekisterit sijaitsevat salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterinpitäjä hallinnoi käyttöoikeuksia rekisteriin.

Paperisessa muodossa olevat rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu Rekisterinpitäjän ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle lainsäädännön määrittelemien säännösten mukaisesti. Rekistereistä voidaan ottaa myös kopioita, tulosteita ja muita paperisia otteita. Tällaista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, ja manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeus on toteutettavissa korvauksetta, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähintään yksi vuosi.

Rekisteröidyllä on oikeus:

• saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
• saada pääsy tietoihin
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• vastustaa tietojen käsittelyä
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Lue lisää (https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet).

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi, tietojen korjauttamiseksi tai, jos haluat käyttää kielto-oikeuttasi ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Yhteydenoton yhteydessä on mainittava, minkä tiedon rekisteröity haluaa korjauttaa, muuttaa tai mitä tietoa haluaa poistettavaksi. Lisäksi pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään

0 ostos | 0,00 
Ostoskori